Profiel

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

Lid Raad van Toezicht

 

 

 

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)

Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden zijn musea over mensen. Samen met het Wereldmuseum in Rotterdam willen zij inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap. Ofschoon er formeel sprake is van twee afzonderlijke stichtingen (NMVW respectievelijk WMR) en verschillende geldstromen (Rijk respectievelijk gemeente) vallen de musea organisatorisch en qua governance onder dezelfde directie en Raad van Toezicht.

Met een staf van ruim 130 fte, verdeeld over de vier locaties tonen de musea samen de meest cultureel diverse collectie van Nederland. Zij trekken hiermee samen zo’n 450.000 bezoekers per jaar. Er is sprake van één beleid op het gebied van tentoonstellingen, onderwijs- en publieksprogramma’s, wetenschappelijk onderzoek en (inter)nationale samenwerking. Oog voor wat mensen wereldwijd verbindt is de gemeenschappelijke rode draad.

De algemeen directeur c.q. directeur bestuurder is drs. Stijn Schoonderwoerd.

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichtingen. Tevens staat de Raad van Toezicht de directie met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichtingen en daarbij betrokken personen. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directie. De Raad van Toezicht neemt in de uitvoering van haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht. De Raad vergadert vijf maal per jaar en daarnaast komen de diverse deelcommissies ook geregeld bij elkaar. Zo vergadert de commissie Museale Zaken 4 maal jaarlijks separaat. Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de Raad het gewenste profiel, de samenstelling, de competentie en het functioneren van de Raad, buiten aanwezigheid van de directie.

 

 

Samenstelling Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden;

Naam

Geb.jaar

Aftreed datum

commissies

L.J. de Waal

1950

2020

Voorzitter

Remuneratie Commissie

Commissie Rotterdam

C. v. Rappard-Boon

1944

2019

Commissie Museale zaken

Contact Or

Mr S.A. Rullmann

 

1947

2022

Contact Or

Prof.mr.dr.

C.J.J.M. Stolker

1954

2021

Remuneratie

Commissie

P.E. de Weichs de Wenne

1969

2021

Commissie Rotterdam

Audit commissie

L.A.M. van der Linden

1957

2021

Commissie Museale Zaken

Commissie Rotterdam

M. Bouker

1978

2022

Audit commissie

 

 

 

Mevrouw Charlotte van Rappard zal in april haar functie in de RvT neerleggen in verband met het vastgestelde rooster van aftreden.

Daarom zoekt NMVW met ingang van 1 april 2019 een nieuw lid voor de Raad met Museale Zaken als portefeuille.

 

 

Algemene criteria

Bij de Samenstelling van de Raad worden de navolgende criteria in acht genomen:

De Raad moet de aan haar krachtens de wet, de Cultural Code Governance en overige regelgeving toegekende taken verantwoord kunnen vervullen.

De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van haar individuele leden.

 

De volgende expertises moeten goed zijn vertegenwoordigd:

Politieke en bestuurlijke ervaring op landelijk niveau

Financiën en bedrijfskunde

Museale ervaring en/of expertise

Culturele diversiteit en interculturele communicatie

P&O

Commercieel ondernemen

Relatie met de wetenschappelijke wereld

Netwerk in relevante regio’s

 

 

De Commissie Museale Zaken

De Commissie Museale Zaken is (kritisch) klankbord, adviseert en spart indien gewenst met de directie (en medewerkers) op inhoudelijk gebied. Onderwerpen als de tentoonstellingsagenda, trends en ontwikkelingen in de culturele, museale en ook volkenkundige wereld zijn aan de orde. De leden van deze commissie worden geacht een breed cultureel netwerk te hebben waarmee zij de directie indien gewenst kunnen ondersteunen.

 

 

Functiecriteria

Een lid van de Raad van Toezicht met Museale Zaken in portefeuille voldoet aan de volgende criteria:

Ø  Heeft bewezen kennis en ervaring binnen het domein van musea en de culturele sector en affiniteit met dan wel kennis van wereldculturen en de thema’s waar het NMVW zich in het bijzonder op richt, zoals bijvoorbeeld identiteit, (post-)kolonialisme, culturele beïnvloeding, collectie mobiliteit e.a.

Ø  Ondersteunt de missie van het NMVW

Ø  Heeft bewezen bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring binnen de culturele sector en/of complexe omgevingen.

Ø  Heeft kennis van de Governance Code Cultuur en ondersteunt deze, en kent de ontwikkelingen op toezichtniveau.

Ø  Beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

Ø  Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten.

Ø  Kan denken en werken op strategisch niveau en kan vanuit de rol van toezichthouder ontwikkelingen analyseren, adviseren en optreden als sparringpartner.

Ø  Is integer en maatschappelijk betrokken.

Ø  Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan zowel feedback geven als ontvangen waarbij het belang van de stichting altijd leidend is.

Ø  Beschikt over voldoende tijd om deze taak goed uit te voeren en in voorkomende gevallen beschikbaar te zijn voor openingen en dergelijke.

Ø  Heeft geen tegenstrijdige belangen met de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen of de Stichting Wereldmuseum Rotterdam.

 

NMVW ziet diversiteit graag weerspiegeld in haar programma’s, publiek en in de organisatie. Dus ook in de Raad van Toezicht. Reacties van belangstellenden met een cultureel-diverse achtergrond worden dan ook aangemoedigd.

 

 

Procedure

De werving wordt begeleid door Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksrondes bij de opdrachtgever vinden eind maart plaats.

 

 

Geïnteresseerd? (M/V)

Stuur uw motivatie en cv voor 25 februari 2019 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 06-28775336.